Finanční správa

Určení směrné hodnoty

Zvolte příslušný rok, ve kterém došlo ke změně vlastnických práv k nemovitým věcem. Rozhodným dnem pro změnu vlastnictví je u nemovitých věcí zapisovaných do katastru nemovitostí den, ke kterému vznikly právní účinky vkladu do katastru nemovitostí, případně den nabytí právní moci rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné moci (event. den, uvedený v rozhodnutí). U nemovitých věcí nezapisovaných do katastru nemovitostí je tímto dnem např. den účinnosti smlouvy (tj. den, ke kterému byla smlouva podepsána posledním účastníkem právního jednání).